Olulised seadusemuudatused 2016. aastal

Sisukord:

 1. Ettevõtjatele olulised muudatused seadustes
 2. Suureneb välislähetuse päevaraha
 3. Suureneb residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu
 4. Väheneb residendist füüsilise isiku tulust maha arvatav kulu
 5. Koolituskuludena ei käsitleda autokooli ja huvikooli
 6. Üüritulude maksustamine 80% ulatuses
 7. Sotsiaalkindlustuse kord muutub
 8. Täiendav tulumaksuvabastus

Ettevõtjatele olulised muudatused seadustes

Toome välja peamised tulumaksuseaduse, ravikindustuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduses muudatused, mis jõustuvad 01.01.2016.

Suureneb välislähetuse päevaraha

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta (TMS § 13 lg 3 p 1).

Suureneb residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu

2016. aastal on maksuvaba tulu 2040 eurot ehk 170 eurot kuus (TuMS § 23).

Järgmistel aastatel suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu alljärgnevalt:

 • 2160 eurot 2017. aastal;
 • 2280 eurot 2018. aastal;
 • 2460 eurot alates 2019. aastast.

Kui isiku kogutulu ei ületa 6000 eurot aastas (500 eurot kuus), siis rakendub täiendav maksuvaba tulu täies mahus (4152 eurot aastas ehk 346 eurot kuus), millele üldise maksuvaba tulu liitmisel muutub isiku tulu maksuvabaks täies ulatuses.

Kui isiku kogutulu on vahemikus 6000-10152 eurot aastas (500-846 eurot kuus), siis iga 6000 eurot ületav euro vähendab täiendava maksuvaba tulu suurust kuni nullini. Kui isiku kogutulu ületab 10152 eurot aastas, siis kaotab ta õiguse täiendavale mahaarvamisele, kuid tema suhtes jääb jätkuvalt kehtima üldine maksuvaba tulu, mille suurus on 2040 eurot aastas (170 eurot kuus).

Väheneb residendist füüsilise isiku tulust maha arvatav kulu

Kehtiva seaduse alusel tohib füüsiline isik maksustamisperioodi tulust maha arvata eluasemelaenu intressid, koolituskulud ning heategevuslike kingituste ja annetuste summas 1920 eurot aastas. Alates 01.01.2016.a. tohib füüsiline isik oma tulust maha arvata eelnimetatud kulud summas 1200 eurot (TuMS § 28² lg 1).

Koolituskuludena ei käsitleda autokooli ja huvikooli

Autokoolis osalemise eest tasutud kulusid ja täiskasvanu huvikoolis õppimise eest tasutud kulu ei saa enam käsitleda koolituskuluna. (TuMS § 26 lg 2¹).

Üüritulude maksustamine 80% ulatuses

Üürilepingu alusel saadud tulust arvatakse tuludeklaratsioonis üürimisega seotud kulude katteks maha 20 protsenti ilma kuludokumente esitamata ehk tulumaksuga maksustatakse 80% füüsilisele isiku eluruumi üürilepingu alusel saadud tulust (TMuS § 39¹, § 44 lg 1 (4)).

Loetelus on välja toodud tulumaksuseaduse peamised muudatused. Kõikide muudatustega on võimalik tutvuda siin.

Sotsiaalkindlustuse kord muutub

Alates 2016.a. muutub juriidilise isiku juhatuse liikme ning töövõtu-, käsundus- või muu teenuse lepingu alusel töö- või teenustasusid saavate isikute sotsiaalkindlustuskaite kord.

Kehtiv seadus näeb ette, et isiku kindlustuskaitse tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava 14. päevase ooteaja möödumisel ning lõpeb 2 kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Alates 01.01.2016 tekib isiku kindlustuskaitse ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest, kui isiku eest on ühes kuus sotsiaalmaksu deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatub järgmisel päeval pärast isiku eest Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtpäevaks (RaKS § 8).

Täiendav tulumaksuvabastus

Riigikogu valimistel IRLi välja käidud tulumaksuvabastus ei ole kirjutatud tulumaksuseadusesse, alates 01.09.2015 on see reguleeritud hoopiski tööturuteenuste ja -toetuste seaduses kui toetus.

Seaduse sõnastus toetuse arvutuse kohta on segane, tagasimakse suuruse arvutamise aluseks olev määr kehtestatakse tagasimakse arvutamise aluseks oleva aasta riigieelarvega, võttes arvesse arvestuslikku elatusmiinimumi ja kuutasu alammäära täistööajaga töötamise korral. Nimetatud määr ei või olla madalam viimati Statistikaameti avaldatud arvestuslikust elatusmiinimumist.

Toetuse arvutamise valem:

§ 37³. Tagasimakse suuruse arvutamine (TTTS § 37³)

(1) Tagasimakse suuruse arvutamiseks lahutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määra ja arvu 12 korrutisest füüsilise isiku eelmise kalendriaasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatava tulu, tulumaksuseaduse § 44 lõikes 13 nimetatud tulu ja füüsilise isiku tasemel tulumaksuseaduse §-s 50 nimetatud täiendavalt maksustamata tulu summa ning arvu 0,35 korrutis. Saadud arv jagatakse arvuga 12 ning korrutatakse nende kalendrikuude arvuga, millal füüsiline isik vastas käesoleva seaduse §-s 37² sätestatud tingimustele.

Allikas: Katrin Allmäe, 1Office Eesti jurist

Võta ühendust