You are here:

Company formation in notary’s office

765.00 

Suitable for private persons who don’t have access to digital signing and for multiple founders. It’s still easy to establish your company even if you are not an e-resident – you can do it in notary’s office.

Category: Tag:

Description

Company formation in notary’s office is assisted by 1Office lawyer. You can choose to come to Tallinn or authorize our lawyer to act on your behalf. Your company will be registered within 5 working days after notary’s appointment.

It’s suitable for all private persons who want to establish a company with more than one founder.

Keep in mind that having a local legal address is mandatory for every Estonian company.
You can also choose to use our contact person (mandatory if your company’s management board is located outside of Estonia) or accounting service.

 

Included in the price for establishing an Estonian company in notary’s office:

 • Preparation of all necessary documents for registering a company
 • Appointment in the notary’s office for signing the documents
 • Our support during the registration process
 • State fee
 • Notary fees
 • Access to My1Office platform

 

Available business services for an extra fee:

 

Process flow for setting up a company in Estonia in notary’s office:

 • Choose services you need (in addition to company formation service you might need legal address, contact person, accounting and/or representation by power of attorney to act on your behalf)
 • After the payment fill in the KYC* form that we send you
 • We prepare all the necessary documents and book a notary’s appointment
 • Additional questions may follow but we help you with all the answers
 • You have to come to the notary’s office or authorize our lawyer to act on your behalf.
 • Your company will be registered within 5 working days from signing the registration documents

 

Important information:

 • Suitable for non-residents and for multiple founders.
 • You can choose if you want to make share capital payment upon registration or register with deferred monetary share capital contribution. Deferred contribution means you can choose when you pay in your share capital but it must be paid in before you start paying dividends. Minimum share capital for Estonian company is 2500€.

*KYC – Know Your Client process to satisfy the due diligence measures imposed on us by the EU regulations. Based on our KYC process, we collect, update and store the data from each our client.

Bolagsbildning på notarius publicus’ kontor med hjälp från 1Offices jurist. Du kan antingen komma till Tallinn eller auktorisera vår jurist att agera på dina vägnar. Ditt bolag kommer att registreras inom 5 arbetsdagar efter mötet hos notarius publicus.

Detta är lämpligt för alla fysiska personer som vill starta ett bolag med fler än en grundare.

Observera att det är obligatoriskt för alla estniska bolag att ha en lokal registrerad adress.
Du kan även använda vår kontaktperson (obligatoriskt om ditt bolags styrelse har sitt säte utanför Estland) eller redovisningstjänst.

 

Priset inkluderar:

 • Förberedande av alla nödvändiga dokument för registrering av ett bolag
 • Möte på notarius publicus’ kontor för undertecknande av dokumenten
 • Vårt stöd under registreringsprocessen
 • Statlig avgift
 • Notarius publicus’ avgifter

 

Mot extra kostnad:

 

Hur processen går till:

 • Välj ut de tjänster som du behöver (förutom tjänsten för bolagsbildning kan du även behöva en registrerad adress, en kontaktperson, redovisning och/eller representation genom fullmakt för agerande på dina vägnar)
 • Efter betalning fyller du i ett kundkännedomsformulär som vi kommer att skicka
 • Vi förbereder alla nödvändiga dokument och bokar tid hos notarius publicus
 • Vid eventuella ytterligare frågor hjälper vi till med alla svar
 • Du behöver komma till notarius publicus’ kontor eller auktorisera vår jurist att agera på dina vägnar
 • Ditt bolag kommer att registreras inom 5 arbetsdagar efter undertecknandet av registreringshandlingarna

 

Viktigt att veta:

 • Lämplig för personer utan hemvist i landet och vid flera grundare.
 • Du kan välja om du vill betala in aktiekapitalet vid registrering eller registrera bolaget med uppskjuten inbetalning av aktiekapitalet. Uppskjuten inbetalning innebär att du kan själv välja när du betalar in aktiekapitalet, det ska dock vara inbetalt innan du börjar betala ut utdelningar. Aktiekapitalet för ett estniskt bolag ska vara lägst 2500€.

*Kundkännedom – den kundkännedomsprocess som krävs för due diligence-åtgärder föreskrivna för oss enligt EU-förordningar. Vår kundkännedomsprocess avser insamlande, uppdatering och lagring av uppgifter från alla våra kunder.

1Officen lakimiehet ovat paikalla notaaritoimistossa yritystä perustettaessa. Voit tulla paikan päälle Tallinnaan tai valtuuttaa lakimiehemme toimimaan puolestasi. Yhtiösi rekisteröidään viiden arkipäivän kuluessa notaarikäynnistä.

Tämä vaihtoehto sopii kaikille luonnollisille henkilöille, jotka haluavat rekisteröidä yhtiön, jossa on useampi kuin yksi perustaja.

Muista myös, että kaikilla virolaisilla yhtiöillä on oltava paikallinen rekisteröity osoite.
Tarvittaessa voidaan käyttää myös yhteyshenkilöä (pakollinen silloin, kun yrityksen hallituksen jäsenet eivät asu Virossa) ja kirjanpitopalvelua.

 

Hintaan sisältyy:

 • Kaikkien yhtiön rekisteröintiin tarvittavien asiakirjojen laadinta
 • Yhtiön perustamisasiakirjojen allekirjoittaminen notaaritoimistossa
 • Yhtiön rekisteröintiin liittyvä konsultointi
 • Leimaverot
 • Notaarin palkkiot

 

Lisämaksusta:

 

Vaiheet:

 • Valitse sopivat palvelut (yrityksen perustamiseen liittyvien palvelujen lisäksi voit tarvita myös rekisteröidyn osoitteen, yhteyshenkilön, kirjanpitopalvelun ja/tai valtakirjan)
 • Maksamisen jälkeen pyydämme täyttämään ja palauttamaan lähettämämme lomakkeen (KYC*)
 • Laadimme kaikki tarpeelliset asiakirjat ja varaamme ajan notaaritoimistosta
 • Autamme kaikkiin mahdollisiin täydentäviin kysymyksiin vastaamisessa
 • Sinun on saavuttava notaaritoimistoon tai vaihtoehtoisesti valtuutettava lakimiehemme toimimaan puolestasi.
 • Yhtiö rekisteröidään 5 arkipäivän kuluessa asiakirjojen allekirjoittamisesta

 

Tärkeää tietoa:

 • Sopii ulkomailla asuville ja silloin, kun yrityksellä on useampi perustaja.
 • Osakepääoman voi maksaa rekisteröinnin yhteydessä tai yhtiö voidaan rekisteröidä maksamattomaan osakepääomaan liittyvällä viitteellä. Tämä merkintä tarkoittaa, että osakepääoman maksamista voidaan lykätä, mutta se on kuitenkin suoritettava ennen osinkojen maksamista. Virossa yhtiön vähimmäispääoma on 2500 €.

*KYC – ”Tunne asiakkaasi” eurooppalaisten asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi. Perustuu KYC-prosessiimme, eli kaikista asiakkaistamme kerättäviin, päivitettäviin ja säilytettäviin tietoihin.

Steigiant įmonę, notaro biure dalyvauja 1Office teisininkas. Galite pasirinkti atvykti į Taliną arba įgalioti mūsų teisinink1 veikti jūsų vardu. Jūsų įmonė bus įregistruota per 5 darbo dienas po susitikimo su notaru.

Tai tinka visiems privatiems asmenims, norintiems įsteigti įmonę, turinčią daugiau nei vieną steigėją.

Turėkite omenyje, kad kiekviena Estijos įmonė privalo turėti vietinį juridinį adresą.
Taip pat galite pasirinkti naudotis mūsų kontaktinio asmens paslaugomis (privaloma, jei jūsų įmonės valdyba yra ne Estijoje, o užsienio valstybėje) ar apskaitos paslaugomis.

 

Į kainą įskaičiuota:

 • Visų reikiamų dokumentų rengimas įmonei įregistruoti.
 • Susitikimas notaro biure dokumentams pasirašyti.
 • Mūsų konsultacijos įmonės registracijos proceso metu.
 • Valstybės rinkliava.
 • Notaro mokesčiai.

 

Už papildomą mokestį:

 

Proceso eiga:

 • Pasirinkite jums reikiamas paslaugas (be įmonės steigimo paslaugos, jums gali prireikti juridinio adreso, kontaktinio asmens, apskaitos ir (arba) atstovavimo su įgaliojimu paslaugų, kad galėtumėme veikti jūsų vardu).
 • Apmokėję, užpildykite KPA * formą, kurią jums atsiųsime.
 • Mes paruošiame visus reikalingus dokumentus ir rezervuojame susitikimą su notaru.
 • Gali kilti papildomų klausimų, todėl esame pasiruošę į juos atsakyti.
 • Jūs turite atvykti į notaro biurą arba įgalioti mūsų teisininką veikti jūsų vardu.
 • Jūsų įmonė bus įregistruota per 5 darbo dienas nuo registracijos dokumentų pasirašymo.

 

Svarbi informacija:

 • Tinka nerezidentams ir tuo atveju, kai įmonė turi kelis steigėjus.
 • Galite pasirinkti, ar norite sumokėti akcinį kapitalą įmonės registracijos metu, ar registruoti įmonę su atidėtu piniginiu akcinio kapitalo įnašu.Įnašo atidėjimas reiškia, kad galite pasirinkti, kada mokėti akcinį kapitalą, tačiau jis turi būti sumokamas prieš pradedant mokėti dividendus.Minimalus Estijos įmonės akcinis kapitalas turi sudaryti 2500 eurų.

* KPA –  Kliento Pažinimo Anketa, užtikrinanti, kad bus taikomos deramo patikrinimo priemonės, taikomos mums pagal ES teisės aktus. Remdamiesi KPA procesu, mes renkame, atnaujiname ir saugome kiekvieno kliento duomenis.

DESCRIPTION

Company formation in notary’s office is assisted by 1Office lawyer. You can choose to come to Tallinn or authorize our lawyer to act on your behalf. Your company will be registered within 5 working days after notary’s appointment.

It’s suitable for all private persons who want to establish a company with more than one founder.

Keep in mind that having a local legal address is mandatory for every Estonian company.
You can also choose to use our contact person (mandatory if your company’s management board is located outside of Estonia) or accounting service.

 

Included in the price for establishing an Estonian company in notary’s office:

 • Preparation of all necessary documents for registering a company
 • Appointment in the notary’s office for signing the documents
 • Our support during the registration process
 • State fee
 • Notary fees
 • Access to My1Office platform

 

Available business services for an extra fee:

 

Process flow for setting up a company in Estonia in notary’s office:

 • Choose services you need (in addition to company formation service you might need legal address, contact person, accounting and/or representation by power of attorney to act on your behalf)
 • After the payment fill in the KYC* form that we send you
 • We prepare all the necessary documents and book a notary’s appointment
 • Additional questions may follow but we help you with all the answers
 • You have to come to the notary’s office or authorize our lawyer to act on your behalf.
 • Your company will be registered within 5 working days from signing the registration documents

 

Important information:

 • Suitable for non-residents and for multiple founders.
 • You can choose if you want to make share capital payment upon registration or register with deferred monetary share capital contribution. Deferred contribution means you can choose when you pay in your share capital but it must be paid in before you start paying dividends. Minimum share capital for Estonian company is 2500€.

*KYC – Know Your Client process to satisfy the due diligence measures imposed on us by the EU regulations. Based on our KYC process, we collect, update and store the data from each our client.

ÖVERSIKT

Bolagsbildning på notarius publicus’ kontor med hjälp från 1Offices jurist. Du kan antingen komma till Tallinn eller auktorisera vår jurist att agera på dina vägnar. Ditt bolag kommer att registreras inom 5 arbetsdagar efter mötet hos notarius publicus.

Detta är lämpligt för alla fysiska personer som vill starta ett bolag med fler än en grundare.

Observera att det är obligatoriskt för alla estniska bolag att ha en lokal registrerad adress.
Du kan även använda vår kontaktperson (obligatoriskt om ditt bolags styrelse har sitt säte utanför Estland) eller redovisningstjänst.

 

Priset inkluderar:

 • Förberedande av alla nödvändiga dokument för registrering av ett bolag
 • Möte på notarius publicus’ kontor för undertecknande av dokumenten
 • Vårt stöd under registreringsprocessen
 • Statlig avgift
 • Notarius publicus’ avgifter

 

Mot extra kostnad:

 

Hur processen går till:

 • Välj ut de tjänster som du behöver (förutom tjänsten för bolagsbildning kan du även behöva en registrerad adress, en kontaktperson, redovisning och/eller representation genom fullmakt för agerande på dina vägnar)
 • Efter betalning fyller du i ett kundkännedomsformulär som vi kommer att skicka
 • Vi förbereder alla nödvändiga dokument och bokar tid hos notarius publicus
 • Vid eventuella ytterligare frågor hjälper vi till med alla svar
 • Du behöver komma till notarius publicus’ kontor eller auktorisera vår jurist att agera på dina vägnar
 • Ditt bolag kommer att registreras inom 5 arbetsdagar efter undertecknandet av registreringshandlingarna

 

Viktigt att veta:

 • Lämplig för personer utan hemvist i landet och vid flera grundare.
 • Du kan välja om du vill betala in aktiekapitalet vid registrering eller registrera bolaget med uppskjuten inbetalning av aktiekapitalet. Uppskjuten inbetalning innebär att du kan själv välja när du betalar in aktiekapitalet, det ska dock vara inbetalt innan du börjar betala ut utdelningar. Aktiekapitalet för ett estniskt bolag ska vara lägst 2500€.

*Kundkännedom – den kundkännedomsprocess som krävs för due diligence-åtgärder föreskrivna för oss enligt EU-förordningar. Vår kundkännedomsprocess avser insamlande, uppdatering och lagring av uppgifter från alla våra kunder.

ESITTELY

1Officen lakimiehet ovat paikalla notaaritoimistossa yritystä perustettaessa. Voit tulla paikan päälle Tallinnaan tai valtuuttaa lakimiehemme toimimaan puolestasi. Yhtiösi rekisteröidään viiden arkipäivän kuluessa notaarikäynnistä.

Tämä vaihtoehto sopii kaikille luonnollisille henkilöille, jotka haluavat rekisteröidä yhtiön, jossa on useampi kuin yksi perustaja.

Muista myös, että kaikilla virolaisilla yhtiöillä on oltava paikallinen rekisteröity osoite.
Tarvittaessa voidaan käyttää myös yhteyshenkilöä (pakollinen silloin, kun yrityksen hallituksen jäsenet eivät asu Virossa) ja kirjanpitopalvelua.

 

Hintaan sisältyy:

 • Kaikkien yhtiön rekisteröintiin tarvittavien asiakirjojen laadinta
 • Yhtiön perustamisasiakirjojen allekirjoittaminen notaaritoimistossa
 • Yhtiön rekisteröintiin liittyvä konsultointi
 • Leimaverot
 • Notaarin palkkiot

 

Lisämaksusta:

 

Vaiheet:

 • Valitse sopivat palvelut (yrityksen perustamiseen liittyvien palvelujen lisäksi voit tarvita myös rekisteröidyn osoitteen, yhteyshenkilön, kirjanpitopalvelun ja/tai valtakirjan)
 • Maksamisen jälkeen pyydämme täyttämään ja palauttamaan lähettämämme lomakkeen (KYC*)
 • Laadimme kaikki tarpeelliset asiakirjat ja varaamme ajan notaaritoimistosta
 • Autamme kaikkiin mahdollisiin täydentäviin kysymyksiin vastaamisessa
 • Sinun on saavuttava notaaritoimistoon tai vaihtoehtoisesti valtuutettava lakimiehemme toimimaan puolestasi.
 • Yhtiö rekisteröidään 5 arkipäivän kuluessa asiakirjojen allekirjoittamisesta

 

Tärkeää tietoa:

 • Sopii ulkomailla asuville ja silloin, kun yrityksellä on useampi perustaja.
 • Osakepääoman voi maksaa rekisteröinnin yhteydessä tai yhtiö voidaan rekisteröidä maksamattomaan osakepääomaan liittyvällä viitteellä. Tämä merkintä tarkoittaa, että osakepääoman maksamista voidaan lykätä, mutta se on kuitenkin suoritettava ennen osinkojen maksamista. Virossa yhtiön vähimmäispääoma on 2500 €.

*KYC – ”Tunne asiakkaasi” eurooppalaisten asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi. Perustuu KYC-prosessiimme, eli kaikista asiakkaistamme kerättäviin, päivitettäviin ja säilytettäviin tietoihin.

APRAŠYMAS

Steigiant įmonę, notaro biure dalyvauja 1Office teisininkas. Galite pasirinkti atvykti į Taliną arba įgalioti mūsų teisinink1 veikti jūsų vardu. Jūsų įmonė bus įregistruota per 5 darbo dienas po susitikimo su notaru.

Tai tinka visiems privatiems asmenims, norintiems įsteigti įmonę, turinčią daugiau nei vieną steigėją.

Turėkite omenyje, kad kiekviena Estijos įmonė privalo turėti vietinį juridinį adresą.
Taip pat galite pasirinkti naudotis mūsų kontaktinio asmens paslaugomis (privaloma, jei jūsų įmonės valdyba yra ne Estijoje, o užsienio valstybėje) ar apskaitos paslaugomis.

 

Į kainą įskaičiuota:

 • Visų reikiamų dokumentų rengimas įmonei įregistruoti.
 • Susitikimas notaro biure dokumentams pasirašyti.
 • Mūsų konsultacijos įmonės registracijos proceso metu.
 • Valstybės rinkliava.
 • Notaro mokesčiai.

 

Už papildomą mokestį:

 

Proceso eiga:

 • Pasirinkite jums reikiamas paslaugas (be įmonės steigimo paslaugos, jums gali prireikti juridinio adreso, kontaktinio asmens, apskaitos ir (arba) atstovavimo su įgaliojimu paslaugų, kad galėtumėme veikti jūsų vardu).
 • Apmokėję, užpildykite KPA * formą, kurią jums atsiųsime.
 • Mes paruošiame visus reikalingus dokumentus ir rezervuojame susitikimą su notaru.
 • Gali kilti papildomų klausimų, todėl esame pasiruošę į juos atsakyti.
 • Jūs turite atvykti į notaro biurą arba įgalioti mūsų teisininką veikti jūsų vardu.
 • Jūsų įmonė bus įregistruota per 5 darbo dienas nuo registracijos dokumentų pasirašymo.

 

Svarbi informacija:

 • Tinka nerezidentams ir tuo atveju, kai įmonė turi kelis steigėjus.
 • Galite pasirinkti, ar norite sumokėti akcinį kapitalą įmonės registracijos metu, ar registruoti įmonę su atidėtu piniginiu akcinio kapitalo įnašu.Įnašo atidėjimas reiškia, kad galite pasirinkti, kada mokėti akcinį kapitalą, tačiau jis turi būti sumokamas prieš pradedant mokėti dividendus.Minimalus Estijos įmonės akcinis kapitalas turi sudaryti 2500 eurų.

* KPA –  Kliento Pažinimo Anketa, užtikrinanti, kad bus taikomos deramo patikrinimo priemonės, taikomos mums pagal ES teisės aktus. Remdamiesi KPA procesu, mes renkame, atnaujiname ir saugome kiekvieno kliento duomenis.

You might also need these services